ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นครปฐม เปิดนิทรรศการ Asean Thailand 2019 At Nakhonpathom

เปิดนิทรรศการ Asean Thailand 2019 At Nakhonpathom ตามโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

เปิดนิทรรศการ Asean Thailand 2019 At Nakhonpathom ตามโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ...

เรื่องเพื่อทราบถึงการสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 - 2561

เรื่องเพื่อทราบถึงการสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 - 2561

ประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะระบบราชการ 4.0 ...

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะใน การเป็นระบบราชการ 4.0

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะใน การเป็นระบบราชการ 4.0

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี

และแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

และแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2561

มคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2561

มคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2561

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลอง...

วันนี้ (20 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์อำนวยการใหญ่

วันนี้ (20 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์อำนวยการใหญ่