คณะผู้บริหาร

ชื่อ :
นายสุรศักดิ์   เจริญศิริโชติ
ตำแหน่ง :
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ :
0 3434 0000
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ชื่อ :
นายสุธี   ทองแย้ม
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ :
0 2580 0705-6
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อ :
นายณรงค์ศักดิ์   โอสถธนากร
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ :
0 2581 6038
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ชื่อ :
นายศุภมิตร   ชิณศรี
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ :
0 2702 5021
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อ :
นายสมเกียรติ   พูลสุขเสริม
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ก.
โทรศัพท์ :
0 3434 0001
สถานที่ทำงาน :
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000