Contact Us

ติดต่อเรา

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3434 0378 | โทรสาร 0 3434 0379 | Email : osmnpt@live.com

*
*
*