เป้าหมายการพัฒนา

 

 

"กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน

(Smart and Sustainability Cluster)"

ผู้บริหาร

ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 1/2564 (22/01/2564)

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 2/2564 (22/03/2564)

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยกเลิกกิจกรรมจ้างเหมามหกรรมวัฒนธรรมพื้นถิ่นภาคกลางปริมณฑลงบประมาณ 6,000,000 บาท และเห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายปี 2564 จำนวน 21,409,305 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,409,305 บาท เพื่อนำไปชดเชยรายการที่พับไปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยกเลิกกิจกรรมจ้างเหมามหกรรมวัฒนธรรมพื้นถิ่นภาคกลางปริมณฑลงบประมาณ 6,000,000 บาท และเห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายปี 2564 จำนวน 21,409,305 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,409,305 บาท เพื่อนำไปชดเชยรายการที่พับไปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3/2564 (9/09/2564)

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่9กันยายน 2564เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่9กันยายน 2564เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 (15/09/2564)

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และระบบ ZOOM Application เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชน และนำไปสู่การแก้ไขร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และระบบ ZOOM Application เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชน และนำไปสู่การแก้ไขร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน
กิจกรรมสำคัญของกลุ่มจังหวัด

แนะนำที่ท่องเที่ยว

Link แนะนำ