ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3/2564 (9/09/2564)

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่9กันยายน 2564เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566