เป้าหมายการพัฒนา

กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน
(Smart and Sustainability cluster)