ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (9 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 31/2564

วันนี้ (9 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 31/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรปราการ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด การเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ และเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม / ศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการณ์ (Quarantine) และศูนย์พักคอยรอการส่งตัวผู้ป่วย (Community Isolation) ในพื้นจังหวัดสมุทรปราการ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยและบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยปฏิบัติด้านการแพทย์ การจัดชุดปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามและการรับส่งผู้ป่วยตามแนวทางที่จังหวัดสมุทรปราการกำหนด หน่วยควบคุมสินค้าและบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบควบคุมดูแลผู้ประกอบการ ช่วยเหลือภาคธุรกิจดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการในสถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หน่วยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภาคประชาชน ดูแล เยียวยาแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ และการกำหนดมาตรการของผู้ต้องขังในเรือนจำ หน่วยสนับสนุนภาคพื้นด้านการขนส่งและขนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม หน่วยประสานงานทั่วไประหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม พลเรือน ตำรวจ ทหาร และการจัดชุดรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 หน่วยรับบริจาคสิ่งของและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานและการช่วยเหลือรวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม คณะที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และร่วมขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. มาตรการควบคุมโรค
1.1 ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว การเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ และปฏิบัติตามมาตรการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทาง ทั้งจากจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง
1.2 ให้ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้มงวด กวดขันสถานบริการ สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดนัด ถนนคนเดิน กิจกรรมหรือกิจการอื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้ถือปฏิบัติภายใต้มาตรการควบคุมโรค โดยเฉพาะร้านอาหาร ที่มีเครื่องปรับอากาศและไม่มีเครื่องปรับอากาศ ให้หมั่นทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ทันที หลังมีผู้ใช้บริการ และจุดสัมผัส รวมทั้งการเว้นระยะห่างระหว่างคน และโต๊ะอาหาร ให้ถือปฏิบัติภายใต้มาตรการควบคุมโรค เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
2. เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ หอกระจายข่าว เสียงตามสายในพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงมาตรการป้องกันตนเอง ตามมาตรการ New Normal มาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก รักษาสุขภาพโดยหมั่นสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19