ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 2/2564 (22/03/2564)

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยกเลิกกิจกรรมจ้างเหมามหกรรมวัฒนธรรมพื้นถิ่นภาคกลางปริมณฑลงบประมาณ 6,000,000 บาท และเห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายปี 2564 จำนวน 21,409,305 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,409,305 บาท เพื่อนำไปชดเชยรายการที่พับไปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562